Summer Camp 2021

แคมป์สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

การเรียนรู้

✅ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก
✅ฝึกทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะความคิดสร้างสรรค์
✅รู้จักการปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
✅รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน
✅เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์และพัฒนาด้าน IQ EQ
✅เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team Work)
✅ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาได้จากนอกโรงเรียน
✅ได้รับความสนุกสนานผสมแนวคิดและหลักการใช้ชีวิตประจำวัน (Play & Learn)
✅ฝึกการมีระเบียบวินัยและเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง
✅เกิดแรงบรรดาลใจและค้นหาอาชีพที่ต้องการ

ภาพกิจกรรม

Contact us

@LCLeaderCamp

เราสร้างสรรค์ค่าย LC.Leader Camp เพื่อให้เด็กได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ได้พัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกิจกรรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ การเรียนรู้ นอกห้องเรียน

คุณทิพย์ชาติ พิทักษานนท์กุล
ที่อยู่ :3/42 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Email : tipchartonline24hrs@gmail.com
เบอร์โทร : 0648244287/0993639619